დროებითი შრომითი მიგრაციის და მიგრაციისა და განვითარების პორტფოლიოს მენეჯერი
IOM საქართველო

ნათია კვიციანის შესახებ

ნათია კვიციანს აქვს 20 წელზე მეტი სამუშაო გამოცდილება მიგრაციის მენეჯმენტში. იგი ხელმძღვანელობს დროებითი შრომითი მიგრაციის და მიგრაციისა და განვითარების პორტფოლიოს IOM საქართველოში შესაბამის სფეროებში  საქართველოს მთავრობაში, მთავარ დაინტერესებულ მხარეებთან მჭიდრო თანამშრომლობით.

ნათია კვიციანი ფლობს დოქტორის ხარისხს საქართველოს ისტორიასა და ეთნოლოგიაში და მუშაობდა როგორც მკვლევარი საქართველოს ისტორიისა და ეთნოლოგიის სახელმწიფო ინსტიტუტში.