პროფესიული მასწავლებელი ელექტრო ტექნოლოგიების მიმართულებით

ბერნარდ ჰომანის შესახებ

ბერნარდ ჰომანი ასწავლის პროფესიული განათლების არაერთ ცენტრში ელექტრო ტექნოლოგიების მიმართულებით. მას აქვს გამოცდილება შემდეგი მიმართულებებით:

  • ტექნიკური კოლეჯებისთვის კურიკულუმის შემუშავების გამოცდილება;
  • მასწავლებელთა ტრენინგი გერმანიასა და შუა ამოსავლეთში;
  • პროფესიული განათლებისთვის აუცილებელი სასწავლო გარემოს  შექმნა;
  • სავაჭრო-სამრეწველო პალატებთან და საგამოცდო კომისიებთან თანამშრომლობა;
  • ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლების მეთოდოლოგია და დიდაქტიკა.